Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden


Preambule

De OUTFITTERY GmbH (hierna “OUTFITTERY”) beheert een website met giftcard.outfittery.nl, waarop waardebonnen kunnen worden gekocht voor aankopen bij OUTFITTERY. Bijzonderheden over het tot stand komen en het wettelijk herroepingsrecht van de klanten worden geregeld in de secties 3 en 5 hieronder. Voor het gebruik van de website  giftcard.outfittery.nl en de contracten die via deze website worden afgesloten gelden de volgende algemene voorwaarden:

 

§ 1: Bereik, geldigheid en toepassingsgebied van de Algemene Voorwaarden

 

1.1 - De webpagina giftcard.outfittery.nl inclusief alle subdomeinen (hierna giftcard.outfittery.nl) worden beheerd door: OUTFITTERY GmbH, Leuschnerdamm 31, 10999 Berlin, geregistreerd in het handelsregister van de rechtbank Charlottenburg onder registernummer HRB 140519 B, (hierna OUTFITTERY).

 

1.2 - De hierna volgende algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de website giftcard.outfittery.nl alsmede voor contracten met klanten, die op een andere wijze met OUTFITTERY in verband met de aangeboden diensten in deze algemene voorwaarden, afgesloten zijn. Leveringen en diensten van OUTFITTERY geschieden uitsluitend volgens de geldende algemene voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden). Afwijkende of tegenstrijdige algemene voorwaarden van de klanten zijn derhalve niet van toepassing wanneer onvoorwaardelijk wordt geleverd.

 

1.3 - Deze Algemene Voorwaarden van OUTFITTERY kunnen op elk moment onder giftcard.outfittery.nl/pages/agb worden opgevraagd, afgedrukt of lokaal opgeslagen. U kunt deze Algemene Voorwaarden ook als pdf-bestand oproepen en opslaan, indien u hier klikt.

 

1.4 - Het aanbod van OUTFITTERY richt zich uitsluitend op consumenten. Consument in deze zin - hierna „klant“ genoemd - is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. 

§ 2: Wijziging van de algemene voorwaarden

 

OUTFITTERY is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen in de toekomst. De van kracht zijnde versie van de Algemene Voorwaarden wordt gepubliceerd met vermelding van de datum op de website onder de link giftcard.outfittery.nl/pages/agb. 

§ 3: Afsluiten van het contract

 

3.1 - De internetpresentatie, in het bijzonder de presentatie van goederen op giftcard.outfittery.nl, vormt geen bindend aanbod van OUTFITTERY. Door de bestelling doet de klant een aanbod aan OUTFITTERY om het bestelde product te kopen. Met deze bestelling gaat de klant er tegelijkertijd mee akkoord dat OUTFITTERY hem kan vragen om klantenbeoordelingen in te vullen.

 

3.2 - OUTFITTERY aanvaardt het aanbod van de klant door de klant een orderbevestiging of een aparte e-mail met de waardebon te sturen.

 

3.3 - De klant heeft geen recht op aanvaarding van het contract. 

§ 4: Onderwerp van het contract

 

4.1 - OUTFITTERY biedt de volgende cadeaubonnen te koop aan: van EUR 25, EUR 50, EUR 100, EUR 200, EUR 250 en EUR 500. Deze cadeaubonnen kunnen als betaalmogelijkheid worden verzilverd op de websites van OUTFITTERY. 

 

4.2 - Cadeaubonnen die tijdens het jaar N worden gekocht (ongeacht hun aankoopdatum) zijn geldig tot 31 december van het jaar N+3. Bijvoorbeeld, cadeaubonnen gekocht in 2020 (ongeacht hun aankoopdatum) zijn geldig tot 31 december 2023, dus het is niet mogelijk ze na deze datum te gebruiken.

 

4.3 - Hoe de cadeaubonnen kunnen worden verzilverd is onder sectie 8 geregeld. 

§ 5: Herroepingsrecht

 

5.1 - Hiernaontvangt de klant de wettelijk vereiste instructie over de eisen en gevolgen van het herroepingsrecht. In geval van annulering kan de klant een e-mail sturen naar service@outfittery.de met vermelding van de code op de cadeaubon en het e-mailadres waarnaar de cadeaubon is verzonden. Alleen de klant die de cadeaubon bij OUTFITTERY heeft gekocht, is gerechtigd om te annuleren.

 

5.2 - Voor de terugbetaling van de aankoopprijs gebruikt OUTFITTERY hetzelfde betaalmiddel dat de klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met de klant is afgesproken. 

§ 6: Contante uitbetaling uitgesloten

 

Een contante uitbetaling van de waarde van de cadeaubon is uitgesloten 

§ 7: Verplichtingen van OUTFITTERY

 

Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst niet noodzakelijk is, is OUTFITTERY niet verplicht de door de klant verstrekte gegevens verder te verwerken. 

§ 8: Verzilveren van de gekochte cadeaubonnen

 

8.1 - De cadeaubon bevat een code die moet worden ingevoerd bij het verzilveren op Outfittery-websites zodat de cadeaubon kan worden gebruikt. De cadeaubon is niet overdraagbaar naar een andere persoon nadat deze is toegevoegd aan een klantenaccount.

 

8.2 - De cadeaubonnen gaan over bedragen in euro. Het is daarom niet mogelijk om deze in te wisselen op Outfittery-websites die niet op de EUR draaien.

 

8.3 - Cadeaubonnen die tijdens het jaar N worden gekocht (ongeacht hun aankoopdatum) zijn geldig tot 31 december van het jaar N+3. Bijvoorbeeld, cadeaubonnen gekocht in 2020 (ongeacht hun aankoopdatum) zijn geldig tot 31 december 2023, dus het is niet mogelijk ze na deze datum te gebruiken.

 

8.4 - De code moet tijdens het bestelproces worden ingevoerd. Achteraf verzilveren is niet mogelijk.

 

8.5 - Per bestelling kan maar een code worden ingegeven.

 

8.6 - Vorige Box40-klanten kunnen geen cadeaubonnen verzilveren tijdens hun Box40-lidmaatschap; hetzelfde geldt voor clubklanten zolang ze clubkorting krijgen.

 

§ 9: Gebruik van de internetpagina en -platform van OUTFITTERY

 

9.1 - Het is niet toegestaan ​​om de inhoud van de OUTFITTERY-website te kopiëren en voor andere doeleinden te gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van OUTFITTERY. De gebruiker heeft alleen het recht om de door OUTFITTERY geëxploiteerde internetdienst te gebruiken met behulp van de gebruikelijke programma's (internetbrowser) of door OUTFITTERY geleverde software. In het bijzonder is het gebruik door middel van geautomatiseerde software (bijv. scriptprogramma's) niet toegestaan. Dit geldt met name voor software die wordt gebruikt om bepaalde gegevens te genereren of te verkrijgen.

 

9.2 - OUTFITTERY behoudt zich het recht voor om de omvang en functionaliteit van de website op elk moment te wijzigen, te beperken of deze stop te zetten. In het geval dat er onderhoudswerkzaamheden nodig zijn, kan niet worden uitgesloten dat de website tijdelijk niet beschikbaar is. De klant heeft geen recht om zijn gegevens op elk moment in te zien of op te vragen. Bij individuele gevallen kunnen gegevens verloren gaan. De aansprakelijkheid voor gegevensverlies is beperkt tot de typische herstelinspanning die zou zijn opgetreden als regelmatig back-upkopieën waren gemaakt en in overeenstemming met het risico, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van OUTFITTERY. 

§ 10: Bezorgmodaliteiten en verzendkosten

 

10.1 - De cadeaubon wordt naar het e-mailadres gestuurd dat is opgegeven bij de bestelling. Indien het adres van de ontvanger niet correct is opgegeven, draagt ​​de klant het risico van een foutieve levering en eventuele extra kosten. Hetzelfde geldt wanneer de cadeaubon door een fout van de klant niet leverbaar is.

 

10.2 - De cadeaubon wordt enkel in digitale vorm verzonden. Daarom zijn er geen verzendkosten. De levering volgt binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling bij OUTFITTERY. De levertijd wordt mede bepaald door alle onvoorziene en onafhankelijk van de wil van een partij plaatsvindende omstandighedenj, zoals bijv. bij gevallen van overmacht, onvoorzienbare bedrijfsstoringen, interventies van overheidswege, vertragingen in transport en douane-inklaring, transportschade, uitsluiting van belangrijke productiedelen en arbeidsgeschillen. De levertijd wordt verlengd met de duur van een dergelijke belemmering. 

 

 
 

§ 11: Aankoopprijs

 

Voor betalingen vanuit het buitenland draagt ​​de klant alle bijkomende kosten zoals bankkosten en stortingskosten. Voor de tijdige dienstverlening hangt het ervan af of de klant de verschuldigde bestelhandelingen tijdig op zijn woon- of verblijfplaats heeft uitgevoerd. 

§ 12: Betalingsmodaliteiten

 

12.1 - De klant heeft de volgende betaalmogelijkheden: betalen met creditcard, Maestro, PayPal en Apple Pay. OUTFITTERY behoudt zich het recht voor om bepaalde  betaalwijzen niet aan te bieden of slechts voor bepaalde bestellingen.

 

12.2 - Afhankelijk van de gekozen betaalwijze voert de betreffende betaaldienstverlener een risicocontrole uit. 

§ 13: Beperking van de aansprakelijkheid

 

OUTFITTERY is niet aansprakelijk voor schade, vertragingen of belemmeringen in de uitvoering die buiten de verantwoordelijkheid van OUTFITTERY vallen of die te wijten zijn aan ongeschikt, verkeerd of oneigenlijk gebruik van de goederen. Ongeacht de juridische rechtsgronden, is OUTFITTERY alleen aansprakelijk voor schade die opzettelijk of doorgrove nalatigheid is veroorzaakt of als het schuldig verzuim aan leven, ledematen of gezondheid is veroorzaakt door OUTFITTERY, of in geval van aantoonbare schending van een essentiële contractuele verplichting of hoofdverplichting (een verplichting waarvan de nakoming de correcte uitvoering van de contractuele relatie eerst mogelijk maakt, waarvan de schending de realisatie van het contractuele doel in gevaar brengt en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen) of in geval van niet-nakoming van een garantie of als een gebrek op frauduleuze wijze door OUTFITTERY werd verzwegen. In het geval van een schending van een essentiële contractuele of hoofdverplichting die kan worden herleid tot eenvoudige nalatigheid, is de aansprakelijkheid van OUTFITTERY beperkt tot typisch voorzienbare schade. Verdere aansprakelijkheid van OUTFITTERY is uitgesloten. De aansprakelijkheid volgens de Duitse wet productaansprakelijkheid blijft gelden voor deze algemene voorwaarden. 

§ 14: Eigendomsvoorbehoud

 

14.1 - De door OUTFITTERY verzonden zaken blijven eigendom van OUTFITTERY tot de verkoopprijs volledig is betaald. De klant is niet bevoegd om de zaken  door te verkopen totdat de eigendom is verworven.

 

14.2 - De klant mag de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of anderszins als zekerheid gebruiken. In geval van inbeslagname, confiscatie of andere beschikkingen door derden, moet OUTFITTERY hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

 

14.3 - De klant dient OUTFITTERY onbeperkte toegang te verlenen tot de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. 

§ 15: Gegevensbescherming

 

Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met de vereisten van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. De richtlijn omtrent gegevensbescherming is te allen tijde beschikbaar op de OUTFITTERY-website outfittery.nl/privacy. Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op de website. 

§ 16: Overdracht van rechten en plichten aan derden

 

16.1 - OUTFITTERY heeft het recht om op eigen verantwoordelijkheid derden in te schakelen. Deze derden worden uitsluitend betaald door OUTFITTERY zelf. Er is geen contractuele relatie tussen deze personen en de klant.

 

16.2 - OUTFITTERY heeft het recht de rechten en verplichtingen uit de contractuele relatie met de klant geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. 

§ 17: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

 

17.1 - In het geval dat een klant geen algemene jurisdictie heeft in de Bondsrepubliek Duitsland of de Europese Unie, of als de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van de klant niet bekend is op het moment dat de rechtszaak wordt aangespannen, of indien de klant zijn woonplaats buiten de reikwijdte van het Duitse burgerlijk procesrecht heeft verplaatst na het sluiten van het contract, is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing op juridische geschillen tussen de klant en OUTFITTERY. Dit is niet van toepassing als de speciale toepasselijke regelgeving inzake consumentenbescherming in het thuisland van de klant gunstiger is voor hem. Het Duitse internationaal privaatrecht en het VN-kooprecht (CISG) en andere internationale overeenkomsten zijn in dit opzicht niet van toepassing.

 

17.2 - Bevoegde rechtbank is in dit geval de hoofdzetel van OUTFITTERY (Berlijn).

 

17.3 - Deze (voorwaardelijke) overeenkomst betreffende de bevoegde rechtbank geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft.

 

OUTFITTERY GmbH, Berlin december 2020